BodyMind Skills 101 Only
(Stages 1-3) £300

BodyMind Skills 201 Only
(Stages 4-7) £300

BodyMind Skills 101 and 201
(Stages 1-7) £550

BodyMind Skills 201 & 301
(Stages 4-12) £550


BodyMind Skills 101, 201 and 301
(Stages 1-12) £690